Spoločné kroky k záchrane prírodného dedičstva Karpát

Hlucháň hôrny je dôležitý element prírodného dedičstva Karpát. Je to tzv. dáždnikový druh, pretože jeho ochranou sa zabezpečuje ochrana celých lesných spoločenstiev. Veľmi citlivo reaguje na zmeny prostredia, fragmentáciu lesných biotopov ľudskými zásahmi. Na Slovensku a v okolitých krajinách je kriticky ohrozený vyhynutím. Pre umožnenie prežitia jeho populácie v Západných Karpatoch je jedinou cestou vytvorenie trvalej siete spolupráce a komunikácie medzi odborníkmi Slovenska, Poľska, Českej republiky pretože hlucháň nepozná politické hranice. Populácia druhu aby prežila, musí zostať geneticky prepojená prostredníctvom prirodzeného biotopu.

Našim hlavným cieľom je:

1) upozorniť na súčasný prudký pokles a kritický stav populácie dáždnikového druhu – hlucháňa hôrneho na území Slovenska a súčasný nevhodný manažment, ktorý smeruje k vyhynutiu tohto kritériového druhu v Západných Karpatoch,

2) poskytnúť materiály a podklady na riešenie tejto situácie.

3) vytvoriť  trvalú sieť spolupráce a komunikácie medzi odborníkmi Slovenska, Poľska, Českej republiky a ďalších krajín

Pozrite si videoprezentáciu "V hlucháňom kráľovstve"

 

Preservation of the natural heritage of the Carpathians.

The Capercaillie is an important element of the natural heritage of the Carpathians. It is an "umbrella species", because efforts to preserve it create a protective umbrella for the whole forest community and other rare species. It is a very important indicator of environmental health. In Slovakia and neighboring countries, it is critically endangered. The only way to ensure the survival of the Western Carpathian population is to achieve a long-term network of cooperation and communication of experts between Slovakia, Poland and the Czech Republic. For the capercaillie, political borders between countries do not exist - the population must stay genetically connected throughout its natural habitat.

Main objectives of this project is to:

1) Draw the attention to rapid decline of capercaillie populaction in the Western Carpathians and the current unsuitable management of habitats of this endangered umbrella species

2) Provide materials and guidelines for succesfull preservation of capercaillie in the Western Carpathians

3) To achieve a long-term network of cooperation and communication of experts

 

Metodická príručka: Hlucháňovi priateľský manažment lesa

Informačný materiál: Hlucháň a jeho les

Hudba + video: V hlucháňom kráľovstve

Novinky

Na Slovensku zrejme vyhynie symbol slovenských lesov

Ak sa nezačne vo veci konať a nebudú sa chrániť biotopy druhu, čoskoro druh u nás vyhynie.Na klesajúce počty hlucháňa hôrneho upozorňujú ornitológovia, lesníci a environmentalisti už niekoľko rokov. Tento emblematický symbol horských lesov patrí medzi najrýchlejšie ubúdajúce lesné druhy na...
Celý článok

Program záchrany hlucháňa hôrneho

Všetky publikované údaje o veľkosti populácie hlucháňa hôrneho potvrdzujú, že na území Slovenska došlo v posledných desaťročiach k výraznému zníženiu jeho početnosti. Na základe údajov z poľovníckej štatistiky bolo v roku 1972 na území Slovenska 3697 jedincov hlucháňa, v roku 2000...
Celý článok

2 % pre hlucháňa

Milí priatelia! Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť o tom, kam poputujú 2% z vašich daní. Prostredníctvom občianskeho združenia PRALES máte možnosť venovať ich práve na záchranu hlucháňa v slovenských lesoch. V uplynulých rokoch sa nám podarilo aktualizovať rozšírenie hlucháňa na Slovensku...
Celý článok

Hlucháň hôrny na Slovensku vymiera

V týchto dňoch zvyčajne vrcholí tok hlucháňa hôrneho. Bohužiaľ aj tohtoročný prieskum potvrdzuje alarmujúce údaje o poklese jeho početnosti a vymieraní tohto druhu na Slovensku. Hlucháň hôrny je najväčším tetrovovitým vtákom na svete. Optimálne podmienky na život nachádza...
Celý článok

2% z vašich daní na záchranu hlucháňa v našich lesoch

Milí priatelia! Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť o tom, kam poputujú 2% z vašich daní. Prostredníctvom občianskeho združenia PRALES máte možnosť venovať ich práve na záchranu hlucháňa v slovenských lesoch. O tom PREČO a AKO darovať 2% sa viac dočítate na našej domovskej stránke. Ďakujeme za vašu...
Celý článok

Mapovanie zaniknutých lokalít výskytu hlucháňa

Hlucháň hôrny je v našej krajine vážne ohrozený druh. V súčasnosti sú plánované významné zásahy do jeho biotopov. Tieto zásahy môžu byť rozhodujúcim krokom, ktorý spôsobí zánik mnohých lokálnych populácií vo väčšine slovenských pohorí. Z tohto dôvodu aktualizujeme údaje ohľadom tohto...
Celý článok

Mapovanie biotopov

Výsledky mapovania biotopov hlucháňa hôrneho v Nízkych Tatrách ktoré prebiehalo v rokoch 2011-2013 sme publikovali v recenzovanom časopise pod názvom "Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto?" Výsledky...
Celý článok

Spoločné kroky...

Spoločné kroky k ochrane prírodného dedičstva Karpát už zanechali svoje stopy. Sú nimi prvé výsledky našej práce - videá, informačné materiály, metodická príručka... Môžete si ich pozrieť priamo tu na našej stránke v sekcii "Výsledky".  
Celý článok

Symposium in Rajecké Teplice

A symposium supported by Visegrad fund with the name Common steps to the preservation of the natural heritage of Carpathians took place in Rajecké Teplice (SR) on 1st and 2nd of March, concerned on the protection of the endangered capercaillie in the Western Carpathians. The main organizator...
Celý článok

Spoločné kroky k ochrane prírodného dedičstva Karpát

V dňoch 1. – 2. 2. 2012 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo sympózium podporené z Višegradského fondu, zamerané na ochranu hlucháňa hôrneho v Západných Karpatoch. Hlavným organizátorom projektu bolo OZ Prales (SK), partnerskou organizáciou Nadlesníctvo Wisla (PL). Podujatie...
Celý článok