Dotazníkový prieskum

Súčasťou projektu "Spoločné kroky k ochrane prírodného dedičstva Karpát" bol aj dotazníkový prieskum. Tu vám prinášame jeho predbežné výsledky:

 

DOTAZNÍK K STAROSTLIVOSTI O HABITAT HLUCHÁŇA

Opatrenia v štádiách rúbaň – mladina

 1. Zalesňovanie rozsiahlych holín

Pri výsadbe používať skupinovú výsadbu drevín pre formovanie hlúčikovitosti porastu tzv. bioskupinami, využívať pre zabezpečenie porastu jarabinu a iné pionierske dreviny, tak aby vznikol rôznoveký štruktúrovaný porast. Podporovať jedľu (rast pod ochranou prípravného lesa)  

→ B/C (s malými odchýlkami – a veľkými obmedzeniami) – najväčší problém vidia lesní hospodári vo finančnej náročnosti (napr. drahšie sadenice), tiež v povinnosti zalesňovať do 2 rokov, čo znemožňuje rôznovekosť porastu

 

 1. Mladiny

Ihličnaté – silnejší zásah; listnaté – včas mierne a často.

Presvetľovanie hlúčikov (tvorba medzier a okrajového efektu, ktorý hlucháň využíva).

Uvoľňovanie priestoru a tvorba koridorov (prieseky vzdialené od seba 15-40 m, široké 3-8 m, nerovnomerne krivočiaro)

Uplatňovať princíp rotujúcej mozaiky (zásahy nerobiť iba na tom istom mieste ale posúvať v priestore, iné roky presekávať ďalšie miesta)

→ B (s malými odchýlkami sa dá) – najväčšou prekážkou je podľa odpovedajúcich zvýšená prácnosť a finančná náročnosť popísaných zásahov

 

Opatrenia v prebierkových porastoch

 1. Vykonávať prebierku v dostatočnej sile tak, aby sa dosiahlo zakmenenie 07, prípadne zápoj korún 70%, viac nie. Nepravidelné prieseky/linky (4-5 m), uprednostniť ťažbu koňmi, prípadne aj lanovkami. Vytváranie a podporovanie čučoriedkových čistín. Vytvorenie základnej kostry koridorov pre hlucháne dostatočne intenzívnymi zásahmi.

→ B/C (s malými odchýlkami – s veľkými obmedzeniami) – problémom je opäť finančná náročnosť, niektorí lesní hospodári tiež upozorňujú na nevhodné lokálne podmienky (citácia: „ak v smrekových porastoch znížime zakmenenie na 07, porast nám napadne huba a podkôrny hmyz - v podmienkach OZ Čadca); tiež sa spomína zákonné vylúčenie zásahov v rezerváciách

 

Obohatenie štruktúry porastu

 1. Ponechávanie mŕtveho dreva

Viac ako 5 stojacich stromov na 1 ha s priemerným objemom stromov matereského porastu (vyletené „chrobačiare“ nepredstavujú pre les a produkciu dreva žiadne nebezpečenstvo). Ležiacich stromov neobmedzené množstvo, pretože poskytujú dôležitý substrát pre potravu hlucháňa.

→ B (s malými odchýlkami) – väčšina lesných hospodárov v tom nevidí problém, viacerí však hodnotili ponechanie mŕtveho dreva ako zbytočné či dokonca nevhodné (citácia: „stojaci suchár = problém“)

 

 1. Na ploche odkrytej ťažbou ponechať aspoň 15 stojacich stromov na 1 ha

→ B (s malými odchýlkami) – niektorí lesní hospodári to však považujú za nereálne a požadujú finančnú podporu takejto požiadavky

 

 1. Podporovať prítomnosť jedle, výstavky ponechať na dožitie

       → A/B (bez problémov – s malými odchýlkami)

 

 1. Inaktívne chrobačiare ponechať

       → B (s malými odchýlkami)

 

 1. Biologicky významné stromy (stromy s dutinami, stromy veľkých dimenzií – ťažko zužitkovateľné; prípadne vtrúsené stromy v monokultúrach) ponechať

       → A (bez problémov)

 

 1. Udržiavať jarabinu a prímesové stromy v porastoch (JD, JV, BK, smrekovec)

       → B (s malými odchýlkami)

 

 1. Udržiavať hlboko zavetvené stromy (najmä SM)

       → B (s malými odchýlkami)

 

Staré porasty

 1. Nepretržitá rubná doba kde nehrozí prehustenie a príliš vysoká pokryvnosť zmladenia (v 7. Sm LVS)

→ B (s malými odchýlkami) – lesní hospodári vidia problém napríklad v tom, že je ťažké vopred vytipovať vhodný porast

 1. Predĺženie rubného veku na 130-140 rokov

→ B (s malými odchýlkami) – niektorí hospodári nepovažujú „prestarnutý les“ za vhodný pre hlucháňa, taktiež poukazujú na ekonomické hľadisko

 1. Porasty na 120 rokov so zakmenením do 07 by mali tvoriť min. 30% celkovej uvažovanej plochy areálu hlucháňa

       → B (s malými odchýlkami) – opäť sa objavuje potreba finančnej náhrady za „ušlý zisk“

 1. Ponechať 30% ochranných lesov na dožitie

→ A (bez problémov) – tí čo odpovedali inak poukazovali buď na to, že by malo ísť o rozhodnutie majiteľa, alebo že je to kontraproduktívny (citácia: „hlucháňovi to nepomôže a plytve sa obnoviteľným zdrojom!“)

 1. Ponechávanie starých vysokých SM a JD (dôležité na hradovanie, tok...)

→ B (s malými odchýlkami) – opäť nutné finančné krytie; ďalšie argumenty proti: tieto stromy sú náchylnejšie na zásah bleskom, vyvrátenie vetrom

 

Rozsiahle odťažené plochy

 1. Expanzívny slmz potláčať pionierskymi drevinami

→ B/C (s malými odchýlkami – s veľkými obmedzeniami) – viacerí lesní hospodári na túto otázku neodpovedali, nakoľko sa na území kde pôsobia s týmto problémom nestretávajú

 

V oblastiach s výskytom hlucháňa

 1. Skupinový clonný rub do 0,2 ha

→ A/C (bez problémov, s veľkými obmedzeniami) – hospodári, ktorí označili možnosť C za najväčší problém považujú vysokú prácnosť a finančnú náročnosť

 1. Obmedzenie ťažby od 1.1. do 31.7., a obzvlášť v období liahnutia kuriatok (apríl-júl)

       → B (s malými odchýlkami) – viacerí za problém považujú kalamity a ich spracovanie

 

Problémy s diviačou zverou

 1. Nevnadiť a neprikrmovať

       → A (bez problémov)

 

Iné

 1. Prebierkové drevo sa dá výborne použiť na drobné stavby a pod. Pokúšali ste sa už zabezpečiť odber prebierkového dreva na iné účely ako na palivo? Aké sú problémy s hľadaním odberateľov prebierkového dreva?

       → Väčšina lesných hospodárov nemá problém s jeho predajom

 1. Ako hodnotíte komunikáciu medzi obhospodarovateľmi lesa – lesníkmi a nezaujatými odborníkmi na problematiku hlucháňov, prípadne pracovníkmi ŠOP SR?

       → odpovede boli naozaj rôzne, nedajú sa všeobecne zhrnúť

 

 

Výsledky vo formáte pdf nájdete tu:

dotazníky_výsledky.pdf (281,5 kB)