Mapovanie zaniknutých lokalít výskytu hlucháňa


Hlucháň hôrny je v našej krajine vážne ohrozený druh. V súčasnosti sú plánované významné zásahy do jeho biotopov. Tieto zásahy môžu byť rozhodujúcim krokom, ktorý spôsobí zánik mnohých lokálnych populácií vo väčšine slovenských pohorí.
Z tohto dôvodu aktualizujeme údaje ohľadom tohto vzácneho druhu. Pre vytvorenie plánu záchrany potrebujeme čo najpresnejšie informácie o zaniknutých tokaniskách a lokalitách výskytu hlucháňa.
Zapojte sa aj vy do celoslovenského mapovania zaniknutých lokalít výskytu hlucháňa za posledných 50 rokov, a pomôžte nám zmapovať zaniknuté lokality. Zistené údaje nám pošlite najneskôr do konca februára formou bodov v Google earth, GIS alebo súradnice. Ku každému bodu je potrebné priradiť dátum zániku lokality a zdroj (vlastné pozorovanie, starý otec a pod.)
 

Takýmto spôsobom pomôžete aj vy k vytvoreniu funkčného plánu záchrany hlucháňa. O výsledkoch vás budeme priebežne informovať na stránke www.terao-carpathians.com.

Údaje posielajte na adresu ozprales@gmail.com.

Ďakujeme!