Spoločné kroky k ochrane prírodného dedičstva Karpát

V dňoch 1. – 2. 2. 2012 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo sympózium podporené z Višegradského fondu, zamerané na ochranu hlucháňa hôrneho v Západných Karpatoch. Hlavným organizátorom projektu bolo OZ Prales (SK), partnerskou organizáciou Nadlesníctvo Wisla (PL). Podujatie pozostávalo z dvoch častí – konferencie a workshopu.  Zúčastnili sa ho vedci a experti zo Slovenska, Poľska, Čiech i Nemecka. Cieľom podujatia bola nielen výmena informácií a skúseností s ochranou hlucháňa, ale najmä dohodnutie sa na ďalšom postupe a konkrétnych krokoch hospodárenia na ochranu hlucháňa. Referáty si prišlo vypočuť v priebehu prvého dňa asi 100 zainteresovaných, došlo i k zaujímavým diskusiám a výmenám názorov. Na druhý deň počas workshopu panovala už komornejšia atmosféra, zúčastnilo sa ho 50 pozvaných odborníkov. V prvej časti rozpracovali plán spoločného poľsko–slovenského projektu, v ktorom by mal byť uskutočnený výskum a konkrétne opatrenia pre ochranu hlucháňa v Západných Karpatoch v najbližších štyroch rokoch. V druhej časti odborníci podrobne vypracovali vhodné kroky manažmentu v lesoch s výskytom hlucháňa. Prednášky a výstupy z workshopu budú ďalej spracované vo forme metodickej príručky. Veríme, že spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán zo Slovenska, Poľska i Česka a vhodne usmernenými opatreniami sa podarí zastaviť prudký pokles stavov ohrozeného hlucháňa hôrneho na území Západných Karpát.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia týchto organizácií: Nadlesníctvo Wisla (PL), Lesy SR (SK), Tatranský národný park (PL),  Odštepný závod Liptovský Hrádok (SK), Odštepný závod Čadca (SK), Mestské lesy Banská Bystrica (SK), Štátne lesy TANAP (SK), Výbor pre ochranu tetrovovitých (PL), Lesný výskumný ústav Baden-Wuerttemberg (DE), Office of conservation and forest planing – Dresden (DE), Ústav ekológie lesa SAV (SK),  Towarzystwo Ochrony Ptakov (PL), Lesní správa Jablunkov (CZ), Technická univerzita vo Zvolene (SK), Štátna ochrana prírody Slovenska (SK), Národné lesnícke centrum (SK), Česká zemědelská univerzita Praha (CZ), Slovenská ornitologická spoločnosť (SK) a ďalší.

Ďakujeme všetkým zúčastneným stranám, Višegradským fondom za finančnú podporu projektu a všetkým členom OZ Prales, ktorí prispeli svojou dobrovoľnou prácou ku príjemnej atmosfére, ktorá vládla počas celého podujatia.