Udialo sa

Sympózium v Rajeckých Tepliciach vyvolalo potrebu u zainteresovaných strán venovať pozornosť prudkému poklesu stavov hlucháňa hôrneho. Napriek rozdielnym pohľadom na prístup ku ochrane prírody si viackrát za spoločný stôl sadli mnohí odborníci či už z lesníckej alebo ochranárskej praxe. Niektoré stretnutia mali neformálny charakter, niektoré boli formálnejšie.

Keďže sa snažíme o komplexný prístup riešenia danej problematiky, úzko spolupracujeme aj s poľským partnerom. Prírodu totiž človekom umelo vytvorené hranice nezastavia. 

 

Vybrané stretnutia a ich charakter:

 

Miesto: Zariadenie CHKO Horná Orava v Ústí nad Priehradou

Termín: 17.04.2012

Prítomní zástupcovia: Prales, o.z., Lesy Slovenskej republiky, š.p., Štátne lesy TANAPu, SOS/ Bird Life Slovensko

Účel stretnutia: Prvé stretnutie slovenských partnerov ku pripravovanému nadnárodnému projektu „Záchrana hlucháňa hôrneho v Karpatoch”. Na stretnutí boli partneri oboznámení s jednotlivými krokmi a opatreniami, ktoré by mali byť na podporu, resp. zachranu hlucháňa hôrneho vykonané.

 

 

Miesto: Zakopané

Termín: 14.-15.05.2012

Prítomní zástupcovia:

poľská strana: RDLP Kraków, RDLP Katowice, TPN, GPN, BPN

slovenská strana: Prales,o.z. , Lesy Slovenskej republiky,š.p., Štátne lesy TANAPu, TUZVO – Lesnícka fakulta

Účel stretnutia: Predstavenie pripravovaného nadnárodného projektu „Záchrana hlucháňa hôrneho v Karpatoch”. Predstavenie možnosti čerpania finančných zdrojov z grantovej schémy Life+ a kofinancovania z ďalších grantových schém. Návrhnutie jednotlivých projektových aktivít a ich časový horizont.

 

 

Miesto: LESY SR, š. p. Generálne riaditeľstvo Banská Bystrica

Termín: 24.05.2012

Prítomní zástupcovia: Prales,o.z. , Lesy Slovenskej republiky,š.p., Štátne lesy TANAPu, Národné lesnícke centrum (NLC), SOS/ Bird Life Slovensko, TUZVO – Lesnícka fakulta

Účel stretnutia: Pracovné stretnutie zamerané na pripravované projekty a návrh konkrétnych manažmentových opatrení. Prezentovanie vybraných projektových lokalít.

Ing. Mikoláš  odprezentoval  využitie indexu vhodnosti habitatu (HSI) pri ochrane hlucháňa od prof. Ilse Storch z Univerzity vo Freiburgu. Ing. Peter Klinga v rámci konkrétnych manažmentových opatrení prezentoval „Návrh manažmentových opatrení predátorov tetrova  hlucháňa“.  Diskusia.

 

 

Miesto: Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica

Termín: 31.05.2012

Prítomní zástupcovia: Prales, o.z., Štátne lesy TANAPu

Účel stretnutia: Predstavenie navrhnutých aktivít projektu „Záchrana hlucháňa hôrneho v Karpatoch” pre konkrétne územia TANAPu. Predstavenie možnosti čerpania finančných zdrojov z grantovej schémy Life+ a kofinancovania z ďalších grantových schém.

 

 

Miesto: TUZVO – Lesnícka fakulta, Zvolen

Termín: 01.06.2012

Prítomní zástupcovia: Prales, o.z., TUZVO- Lesnícka fakulta

Účel stretnutia: Návrh a možnosti spolupráce pri monitoringu atribútov populácie hlucháňa hôrneho pomocou genetických analýz. Konzultácia metodiky zberu a vyhodnocovania jednotlivých vzoriek.